Cafe sóc có 2 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh. Tại Tân Bình và Bình Thạnh.

29/5 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình

số 95, đường số 1, đường Chu Văn An, Bình Thạnh

Coming soon.